8 ต.ค 64 ร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รศ.มาลิณี จุโฑปะมา เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

rpt

ความคิดเห็น