เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาได้ประชุมวางแผนโครงการรับหมวกฯ เพื่อให้บรรลุตามประสงค์ของโครงการ ขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านที่สละเวลามาประชุมนอกเวลาราชการในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ความคิดเห็น