เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ “BRU English Test”
โดย ศูนย์ภาษา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้คะแนน 59 คะแนน เทียบระดับ CEFR = C1

ความคิดเห็น