คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบนมราชชนนี ซึ่งได้ร่วมมือกับชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองให้กับแกนนำสุขภาพในชุมชนให้สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับคนพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น