วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2566 เพื่อให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาได้มากยิ่งขึ้น โดยร่วมกันแก้ปัญหาและปรับปรุงแนวทางของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูให้บรรลุผลสูงสุด ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น