17 กันยายน 2566 เป็นวิทยากรอบรมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 “ดรุณราษฎร์วิทยา” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ การใช้กฎของแก๊สหาปริมาณของโลหะ

ความคิดเห็น