โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนากำลังคนด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ราชภัฎบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2566

ความคิดเห็น