โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รับผิดชอบจัดอบรมครู ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่บรรจุและแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2564 #สาขาวิชาพลศึกษา
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ความคิดเห็น