วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนฝึกซ้อมการรับปริญญาบัณฑิต ณ อาคาร 23 ชั้น 6

ความคิดเห็น