เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่วางพานพุ่มในวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2566

 

ความคิดเห็น