ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมทําบุญตักบาตรคณะครุศาสตร์ “ก้าวแรกนักศึกษาใหม่ รวมใจบ้านครุศาสตร์” ปีการศึกษา 2566 ทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จํานวน 9 รูป
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00-08.30 น. ณ BRU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 ระดับคณะ มีการแนะนําคณาจารย์ทุกท่านเวลา 09.00-11.00 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 เวลา 13.00-15.00 น.  ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 15 ชั้น 3) เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนและพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ความคิดเห็น