14 กันยายน 2566 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) Buriram OPEN CLASS การเปิดชั้นเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ความคิดเห็น