กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศแล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมตําบลหินโคน เพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ จึงจัดประกวดคลิปวิดีโอ ประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมตําบลหินโคน เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่สามารถผลิตคลิปวิดีโอเล่าเรื่องชุมชนด้วยตนเองได้ ในการนี้จึงได้เชิญ ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นประธานกรรมการตัดสิน และอาจารย์ ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการตัดสิน ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น