การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่อง เพศศึกษาสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (2022): ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน 2565

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/humsujournal/article/view/256125

ความคิดเห็น