ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดการอบรมโครงการห้องเรียนพิเศษเชิงวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีหัวข้อการอบรมดังต่อไปนี้:

  1. พื้นที่ผิวและปริมาตร วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ คำเมือง
  2. การกระยุกต์คณิตศาสตร์เพื่อแก้ไขชีวิตประจำวัน วิทยากร: อาจารย์สมภพ กาญจนะ
  3. การประยุกต์คณิตศาสตร์กับการออกแบบและสถาปัตยกรรม วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำคัญ ฮ่อบรรทัด

ในการบรรยายครั้งนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่เน้นการประยุกต์คณิตศาสตร์ในด้านต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและการออกแบบสิ่งต่างๆ ที่เราเห็นเป็นประจำ โดยมีวิทยากรชาววิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับนักเรียนและครูผู้สอนที่เข้าร่วมอบรมในงานนี้ การเสวนาและการสอบถามก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเรียนรู้ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะในระหว่างการอบรมยังเป็นส่วนสำคัญของงาน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างครบถ้วนและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้แก่นักเรียนในการเรียนต่อในระดับสูงขึ้นในอนาคต

On Saturday, August 26, 2023, Mathematics Department Faculty of Science Buriram Rajabhat University organized a special science-mathematical classroom training project For Ruamjit Wittaya School in the lower secondary and upper secondary levels with the following training topics:

Surface Area and Volume Speaker: Assistant Professor Chalermwut Khammuang

Application of mathematics to solve daily life Speaker: Mr. Sompob Kanchana

Applications of Mathematics to Design and Architecture Assistant Professor Key Ho Banthat

In this lecture, Students will learn about topics that focus on various applications of mathematics. linked to daily life and designing things that we see regularly There are professional speakers who specialize in each topic to share their knowledge and experiences with the students and teachers participating in the event. Discussions and inquiries were also created to foster a more vital exchange of ideas and learning. In addition, organizing skill-building activities during the workshops was an important part of the event. To allow students to develop a comprehensive range of scientific and mathematical skills and gain a deeper understanding of their respective fields. Related This is to build a strong foundation for students to continue their studies at a higher level in the future.

ความคิดเห็น