ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ในสถานศึกษา

ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น