15-16 มิถุนายน 2567 ได้เข้าร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปรัชญาจีนในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมจีน” โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ และ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “พหุภาษาในวัฒนธรรมจีน” โดยศาสตราจารย์เมชฌ เมธจิรนนท์

และ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 -12.00 กิจกรรมระดมความคิดเพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอนรายวิชาวัฒนธรรมจีน

ความคิดเห็น