การประชุมและสัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก็และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องโกวิท เชื่อมกลาง

 

ความคิดเห็น