ด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาลัยศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดทำโคงการการขับเคลือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยได้ร่วมดำเนินการเพื่อพัฒนาชุมชน ตำบล ให้มีรายได้ที่ยั่งยืน โดยไปร่วมพัฒนาตำบลในเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น