วันที่ 16 ก.ค. 2566 เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง พฤติกรรมเด็กดื้อ พฤติกรรมเด็กก้าวร้าว เกิดจากอะไร แก้ไขยังไง จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (ออนไลน์)

ความคิดเห็น