ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพพร โลมารักษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, tepporn.lm@bru.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตกอย่างอิสระ การเคลื่อนที่ในแนวราบ การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ และการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก โดยการวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Tracker และสำรวจความเข้าใจโดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 จำนวน 44 คน ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ 1.แผนการจัดการเรียนรู้ 2.ใบความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม tracker 3.ใบความรู้การวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ คือ แบบทดสอบการวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวโดยโปรแกรม tracker จำนวน 5 ข้อ ใช้วัดวิธีการใช้โปรแกรม Tracker (1) ความเข้าใจเนื้อหาการตกอย่างอิสระ การเคลื่อนที่ในแนวราบ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (2, 3 และ4) และการการนำโปรแแกรม Tracker ไปใช้ในการเคลื่อนที่แบบอื่น ๆ (5) พบว่าหลังเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความเข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ การตกอย่างอิสระ การเคลื่อนที่ในแนวราบ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกโดยโปรแกรม Tracker เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 65 %

ไฟล์แนบ

doc บทความวิจัย

ขนาดไฟล์ 58 KB | จำนวนดาวน์โหลด 315 ครั้ง

ความคิดเห็น