พงศกร แก้วกล้า* อภินนท์ ชิณศรี* มณีวรรณ ตอรบรัมย์* และเทพพร โลมารักษ์

บทคัดย่อ : งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบโรงเรือนอควาโปนิกส์และระบบติดตามรวบคุมบนอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งด้วย NETPIE แพลตฟอร์ม แบ่งออกเป็นแต่ละส่วนได้แก่ ระบบประมวลผลด้วยบอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์ NodeMCU ESP8266 V3, ระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ปลูกพืชและเลี้ยงปลาด้วย  Module relay ควบคุมการเปิดหรือปิด ปั้มน้ำ, ปั้มออกซิเจน และหลอดไฟแสงเทียม, ระบบควบคุมอุณหภูมิและวัดความชื้นสัมพัทธ์ของโรงเรือนด้วย Module sensor DHT11, ระบบวัดความเข้มแสงด้วย Module sensor BH1750FVI, ระบบวัดอุณหภูมิน้ำด้วย Module sensor DS18B20, ระบบวัดปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำด้วย Module sensor TDS และระบบพลังงาน    โดยในแต่ละระบบสามารถทำงานแบบเชื่อมโยงกันผ่านแพลตฟอร์ม NETPIE ซึ่งทำการวัดค่า Potential of Hydrogen ion, ค่า Nitrate และค่า Nitrite  ด้วยชุดทดสอบและดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบควบคุมโรงเรือนอควาโปนิกส์อัตโนมัติร่วมกับการเลี้ยงปลาและปลูกพืชนาน 7 วัน พบว่า ปลาดุกที่เลี้ยงร่วมกับการปลูกผักกวางตุ้งฮ่องเต้มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น โดยปลุกดุกมีน้ำหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 6.67 กรัม เป็น 7.33 ± 0.00733 กรัมและผักกวางตุ้งฮ่องเต้มีน้ำหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 58 กรัม เป็น 68 ± 0.068 กรัม อัตราการรอดตายของปลาดุกเท่ากับ 83.33 % ของจำนวนปลาดุกทั้งหมดอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

คำสำคัญ : อควาโปนิกส์, ปลาดุก, ผักกวางตุ้งฮ่องเต้, NETPIE

ไฟล์แนบ

pdf บทความการวิจัยsmart aquaponics farm-พงศกรและทีมงาน

ขนาดไฟล์ 1 MB | จำนวนดาวน์โหลด 51 ครั้ง

ความคิดเห็น