เทพพร โลมารักษ์, ธนพร พัดทอง,ศิริวิภา ยอดไฟอินทร์,สุดารัตน์ ถะเกิงสุข และอทิตยา ศรีภา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา (2) พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา โดยการประยุกต์ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino R3 และ (3) วัดระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ    สะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) จำนวน 80 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ใช้กลุ่มการทดลองเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One group Pretest – Posttest Design)

ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 11.80 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.38 และมีคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 13.71 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.06
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน – หลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ : สะเต็มศึกษา กฎการอนุรักษ์พลังงาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ โค้ดดิ้ง

ไฟล์แนบ

doc วารสารงานวิจัย-สุดารัตน์ 2564

ขนาดไฟล์ 6 MB | จำนวนดาวน์โหลด 153 ครั้ง

ความคิดเห็น