เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ข้าพเจ้ามีภารกิจที่รับผิดชอบหลายภารกิจมาก
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.อบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เกณฑ์ AUN QA Version 4.0 อบรม 2 วัน คือ 25-26 สิงหาคม 2566 ความรู้เข้มข้นมาก อาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมมีตั้งใจมาก
เวลา 16.30 น. – 17.30 น. การนำเสนอโครงการวิศวกรสังคม ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน และคณะกรรมการที่จัดสรรเวลาให้ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมรับฟังนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ นำเสนองาน ขอขอบใจอาจารย์สุกัญญา บุรวงศ์ ที่ทุ่มเท ฝึกนักศึกษาในกลุ่มที่ 1 ในการนำเสนอ ทุ่งเทแรงกายใจตั้งแต่เมื่อวาน และขอบคุณ อ.ดร.ทิตยาวดี อิทรางกูล ที่มีส่วนผลักดัน ทำร่วมกันในโครงกรสังคม จนประสบความสำเร็จ ขอบใจนักศึกษาทั้งสองกลุ่มที่มีความตั้งใจ หนูทำได้
เวลา 19.00 น. – 21.30 น. การรวบรวมทุน ผู้รับผิดชอบคือ อ.รณชิต สมรรถนะกุล ขอบคุณที่เสียสละเวลามาดำเนินงานจนดึก
ขอคุณประสบการณ์ดี ๆ ที่ทำให้เราเรียนรู้ และเติบโตมากขึ้น

ความคิดเห็น