เข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ด้านสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 7

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ด้านสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 7

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 รูปแบบออนไลน์

 

ความคิดเห็น