สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

ความคิดเห็น