โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมหลักสูตรเลขานุการสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น