วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาคณะครุศาสตร์ 66 สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยมีทุน 3 ประเภทได้แก่ ทุนเจาะจง ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์และทุนกิจกรรมเด่น ณ ห้องประชุมสโลป 240205 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น