นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 1/2566 โรงเรียนพระครูพิทยาคม และโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม

ความคิดเห็น