เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฐานสมรรถนะ  จัดโดย คุณครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ถ่ายภาพ : อาจารย์กรนาริน สาริยา

ความคิดเห็น