โครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น.

ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น