เข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ เรื่อง ยุคเอไอได้มาถึงแล้ว ประเทศไทยพร้อมรับมือไหมฦ Arrival of AI Era: Is Thailand Ready? จัดโดยสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์

ความคิดเห็น