อาจารย์ ดร.โยธิน จ่าแท่นทะรังค์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมโครงการ“การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฐานสมรรถนะ”
วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์***

 

ความคิดเห็น