คณะกรรมการ การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566  ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร

โดยมีนักศึกษาเข้ารับสัมภาษณ์ 2 ประเภท ได้แก่ทุนกิจกรรมเด่น และทุนขาดแคลนทุนทรัพย์

ความคิดเห็น