ผศ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม เตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจก่อนการสวดโอ้เอ้วิหารราย ในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2566 วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meeting จัดโดย กรมการศาสนา

ความคิดเห็น