ผศ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ พร้อมด้วยนักศึกษายุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 10 คน เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meeting โดย คณะกรรมการบริหารโครงการยุวชนอาสา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ความคิดเห็น