ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ความคิดเห็น