นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ความคิดเห็น