การประชุมคณะกรรมการขับเคลืาอนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ เวทีระดมสมอง (Focus Group) คัดเลือก Value Chain เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้านวืทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570 26 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15)

ความคิดเห็น