วันที่ 23 มิถุนาย 2566 เข้าร่วมอบรมการเขียนรายงาน มคอ.7 จัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า อาคาร 15 ชั้น 15

ความคิดเห็น