ด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ดําเนินโครงการคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดําเนินการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนํา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยว ในทุกมิติของจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน ๑ ชุมชน โดยพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศึกษา ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกชุมชน โดยในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้มีการประชุมและดำเนินการ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

ความคิดเห็น