เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ข้าพเจ้าได้ฟังธรรม นั่งสมาธิ และเวีนยเทียนอย่างตั้งใจ น้อมนำบุญกุศลมอบให้กัลยาณมิตรทุกท่าน

ความคิดเห็น