ขอเชิญประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ในวันจันทร์ที่ 15พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 3 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมเตรียมกิจกรรมอบรมผู้นำนักศึกษา

ความคิดเห็น