วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติกับแบบจำลองทางเศรษฐมิติ” ในวันที่ 20-21 เม.ย. 66 จัดโดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม

ความคิดเห็น