ช่วงเช้าวันนี้ 8 มิถุนายน 2566 แม่ๆ กลุ่มเรือนกล้วย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจติดตามปละประเมินผลจากส่วนกลาง ในโครงการ “การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 3 ” ขอบคุณ คณะกรรมการจากส่วนกลางมากมายค่ะ สำหรับข้อแนะนำที่จะนำไปสู่การพัฒนาในอนาคต ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ท่านสุระ การกระสัง และทีมงานมากมายค่ะที่กรุณามาร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ ขอบคุณแม่ๆ ทีมเรือนกล้วยมากมายค่ะ ที่อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ อย่างเต็มที่ค่ะ สุดท้าย ขอบคุณน้องเมย์ – อาจารย์ ดร.ปัทมาวดี อาจารย์ผู้ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่มต้นกระทั่งสำเร็จในวันนี้ #ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นปี65#เรือนกล้วยบ้านสวายจีก

ความคิดเห็น