กิจกรรมโครงการ “เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบบูชา” มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณลานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต

ความคิดเห็น