ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่อง วันวิสาขบูชาวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ ลานประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น