วันที่ 2 มิย. 2566 อบรมโครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนางานวิชาการ “จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” วิทยากรโดยศาสตราจารย์ ดร. อลงกลด แทนออมทอง และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (แบบออนไลน์)

ความคิดเห็น