ร่วมฟัง EP 6  ชวนคุยเรื่องภาษาอังกฤษกับครูสอนภาษาอังกฤษผ่าน Tiktok ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มุมมองจากครูปุ้ม วิทยากร ผศ.ปทมา อัตนโถ

จัดโดย หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ (English for International Communication) คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความคิดเห็น