สาขาวิชาศิลปศึกษา จัดทำหลักสูตรระยะสั้น ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced) ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนได้โดยในอนาคตจะสามารถเก็บหน่วยกิตตามรายวิชาได้ โดยในการอบรม “การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น BRU MOOC” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 มี ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมอบรม และดำเนินการให้เรียบร้อยต่อไป

ความคิดเห็น